Dla gmin

O projekcie

Fundacja Banku Ochrony Środowiska prowadzi od 2015 r. obywatelski projekt ekologiczny BrudnoTu, którego celem jest wsparcie Samorządów w walce z nielegalnym składowaniem śmieci, tzw. dzikimi wysypiskami. Projekt realizowany jest przy aktywnym udziale wielu Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). W ramach projektu chcemy, wspólnie z Państwem, zaangażować społeczeństwo w walkę z tym zjawiskiem. 

Bez pomocy obywateli, często trudno jest zlokalizować śmieci porzucone w lasach lub innych miejscach. A to przecież brak wiedzy i świadomości o istnieniu takich miejsc znacznie utrudnia samorządom realizację ustawowego obowiązku utrzymania czystości na terenie gminy.

Wierząc w zrozumienie wagi i rangi edukacji proekologicznej zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w naszej akcji. 

Uczestnicy projektu

Zgłaszający

Mieszkańcy danego terenu lub osoby przebywające tam czasowo przekazują informacje do właściwych JST poprzez przygotowaną w tym celu przez Fundację aplikację BrudnoTu (wcześniej projekt realizowany był z wykorzystaniem aplikacji LocalSpot). Uczestnicy robią zdjęcia dzikiego wysypiska, opisują je i wysyłają zgłoszenie. Każde zgłoszenie ma nadawany systemowo unikalny numer, który służy do jego identyfikacji.

Zgłaszający mają również możliwość poprzez aplikację monitorowania procesu usuwania zanieczyszczeń oraz wpisywania komentarzy.

Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST)

O każdym zgłoszonym wysypisku właściwa JST będzie na bieżąco informowana. Jest ono widoczne na interaktywnej mapie:

Udział JST w projekcie polega na weryfikowaniu wskazanych przez obywateli miejsc oraz przekazywanie z poprzez portal panelbrudnotu.fundacjabos.pl informacji o procesie usuwania przez służby samorządowe wysypisk ze wskazanych miejsc. 

Jak JST mogą korzystać z systemu?

 • Dostęp do systemu, umożliwiający zarządzanie przez JST zgłoszeniami (wpisywanie uwag, wprowadzanie informacji o statusie zgłoszenia, zamykanie zgłoszeń) jest możliwy po zalogowaniu się przez pracownika JST odpowiedzialnego za sprawy związane z usuwaniem nielegalnych wysypisk.
 • Aby zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi zgłoszeń i zarządzać nimi należy zalogować się do systemu na stronie panelbrudnotu.fundacjabos.pl
 • Podczas pierwszego logowania należy podać maila (który stanowić będzie równocześnie nazwę użytkownika systemu) oraz wprowadzić hasło dostępu do konta JST. Link, który znajdzie się w przesłanej korespondencji mailowej dotyczącej zgłoszenia przeniesie użytkownika do systemu i pozwoli na zakończenie rejestracji konta JST, z którego będzie możliwe zarządzanie wszystkim wpływającymi zgłoszeniami dotyczącymi danej JST. 
 • Jeżeli dla danej JST obsługę usuwania zanieczyszczeń świadczy firma zewnętrzna i Fundacja zostanie o tym powiadomiona, wszelkie informacje dotyczące zgłoszenia kierowane będą zarówno do JST jak i do tej firmy.
 • JST na stronie www mogą na bieżąco wprowadzać informacje o usuwaniu zanieczyszczeń nadając właściwy status zgłoszeniu oraz dodawać komentarze dotyczące zgłoszeń. Informacja o zmianie statusu zgłoszenia jest automatycznie przekazywana do zgłaszającego oraz Fundacji. Zmiana ta jest także widoczna na mapie.
 • W aplikacji przyjęto następujące statusy zgłoszeń
  • oczekuje na akceptację – zgłoszenie trafiło do moderatorów aplikacji i oczekuje na ich akceptację,
  • przesłane do gminy – zgłoszenie trafiło do odpowiedniej gminy,
  • przyjęte – gmina potwierdziła przyjęcia zgłoszenia do realizacji;
  • w realizacji – gmina potwierdziła rozpoczęcie realizacji;
  • odrzucone - gmina nie znalazła wysypiska 
  • połączone - inny użytkownik już zgłosił to wysypisko, kolejne zgłoszenie zostało z nim połączone
  • zrealizowane – gmina poinformowała o posprzątaniu terenu; po akceptacji moderatorów aplikacji zgłoszenie zostało zamknięte
  • zamknięte – zakończono obsługę wraz z informacją o trybie zamknięcia.
 • Jeżeli JST stwierdzi, że dzikie wysypisko znajduje się poza terenem jej działania wpisuje ten fakt w komentarzu do zgłoszenia. Moderator zweryfikuje poprawność lokalizacji automatycznej.
 • Monitorowanie procesu usuwania zanieczyszczeń widoczne jest na stronie www, a także w aplikacji.
 • Jeżeli gmina nada zgłoszeniu status "zrealizowane", zgłoszeniu zostanie w systemie nadany status do weryfikacji. Zostanie ono zamknięte jeżeli w ciągu 14 dni zgłaszający nie wniesie zastrzeżeń.
 • Zgłoszenie może zostać zamknięte mimo, że Fundacja nie posiada informacji o usunięciu wysypiska jeżeli:
  • przedmiot zgłoszenia nie ma charakteru dzikiego wysypiska;
  • prowadzone jest postępowanie administracyjne lub sądowe w sprawie;
  • wyczerpano możliwości działań - mimo wielokrotnych monitów gmina nie przekazuje informacji czy wysypisko zostało usunięte i jednocześnie nie ma odzewu ze strony zgłaszającego czy problem jest aktualny;
  • wystąpiły inne przesłanki formalno-prawne do zamknięcia zgłoszenia.
 • System będzie generował informacje o zgłoszeniach, dla których, mimo upływu określonego systemowo czasu, nie podjęto stosownych działań.
 • Portal umożliwia JST wygenerowanie raportów dotyczących zgłoszeń ze swojego terenu.
 • Wykaz zgłoszonych dzikich wysypisk z terenu całej Polski oraz statystyki zgłoszeń wg regionów można przejrzeć na stronie www.brudnotu.fundacjabos.pl

Fundacja BOŚ

 • Wspieranie zgłaszających dzikie wysypiska.
 • Zarządzanie aplikacją, stroną www oraz panelem administracyjnym systemu, w tym pełnienie roli moderatora.
 • Przesyłanie do samorządów zgłoszeń, a w przypadku braku reakcji - monitów.
 • Informowanie o różnych aspektach prawnych i formalnych dotyczących usuwania dzikich wysypisk.
 • Działania Fundacji prowadzone są wyłącznie w odniesieniu do zgłoszeń, które wpłynęły poprzez aplikację BrudnoTu.

Więcej informacji dotyczącej akcji i naszych działań można znaleźć na stronie: www.brudnotu.fundacjabos.pl. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres: brudnotu@fundacjabos.pl